ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางเปิดรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เปิดรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เปิดรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (เฉพาะผู้ที่อายุไม่เกิน ๖๐ ปี)

นางพรรณวิภา บุญมา ผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๕๕ แจ้งว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ เปิดรับ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕เฉพาะผู้ที่อายุไม่เกิน ๖๐ ปี เท่านั้น ผู้ที่จะสมัคร ต้องเป็นสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เอกสารประกอบการสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ มีดังนี้

๑. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

๔. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ

๕. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

๖. สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์

๗. ค่าสมัคร จำนวน ๒,๒๙๐ บาท

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
นางพรรณวิภา บุญมา หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
ชั้น ๒ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โทร ๓๘๒๓ และ ๐๘๖ –๑๙๘๘๘๐๔

หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
จำกัด โทร ๐๕๔ – ๒๑๘๙๔๓ และ๐๕๔ – ๓๒๓๔๘๕

และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ท่านใดมีความประสงค์จะกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ของโครงการต่าง ๆ รับเอกสารได้ที่ตู้เก็บเอกสารของงานคลัง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ หรือขอรับได้ที่ นางพรรณวิภา บุญมา ผู้ประสานงานฯ

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://www.ajankoo.net/krulampang/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version