ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ร่วมประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุ “รักไทย รักษ์เกษตร” เงินรางวัลกว่า 30,000 บาท

(1/1)

DCMJU:
ร่วมปลุกกระแสให้คนไยเชิดชูเกษตรกรไทย

ในการประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุ “รักไทย รักเกษตร”

คณะสารสนเทศและการสื่อสารจัดการประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุ “รักไทย รักษ์เกษตร”


ร่วมปลุกกระแสให้คนไทยเชิดชูเกษตรกรไทย
ในการประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุ “รักไทย รักษ์เกษตร”


คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. 888 จัดโครงการประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุในหัวข้อ “รักไทยรักษ์เกษตร” ชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท


รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า “สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม เกษตรกรไทยคือ ผู้ผลิตอาหารเลี้ยงคนระดับโลก เป็นผู้ที่ทำงานหนัก อดทนและมีความงดงามในวิถีการดำรงชีพ ช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรไทยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤติหลายประการ ทั้งภัยพิบัติ สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการดำเนินชีวิต”

จากแนวคิดดังกล่าว คณะฯ จึงจะจัดการประกวดสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุในหัวข้อ “รักไทยรักษ์เกษตร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ใช้สื่อวิทยุเพื่อการรณรงค์ สร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรไทย มีความอดทน วิริยะอุตสาหะต่อการประกอบอาชีพอันสุจริต มีเกียรติอันน่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้การประกวด จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. การประกวดสารคดีสั้นทางวิทยุความยาวไม่เกิน 5 นาที
2. การประกวดสปอตวิทยุความยาวไม่เกิน 1 นาที

โดยแนวคิดในการประกวดของทั้ง 2 ประเภทจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า ความภาคภูมิใจ และยกย่องเชิดชูเกษตรกรไทย ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องบันทึกเสียงไฟล์ดิจิทัลในรูปแบบ MP3 ลงในแผ่นซีดี พร้อมกับ
พิมพ์บทสารคดีวิทยุหรือบทสปอตวิทยุประกอบด้วย โดยผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

รางวัลชนะเลิศในประเภทสารคดีวิทยุจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัลๆ ละ 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร


ส่วนประเภทสปอตวิทยุรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท ส่วนรางวัล ชมเชย 2 รางวัลจะได้รับเงินรางวัลละ 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละประเภทยังจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรด้วย


ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ประกาศผลการตัดสินวันที่ 28 เมษายน 2555 ณ ตึกใหม่คณะสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้


สอบถามรายละเอียดหรือส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่คณะสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 หรือโทร 053-873700 ต่อ 109 , มือถือ 089-755-3882

“มาร่วมแสดงพลังปลุกกระแสคนไทยให้กำลังใจเกษตรกรไทย ด้วยการส่งผลงานเข้ามากันเยอะๆนะครับ!” คณบดีกล่าวทิ้งท้าย


http://www.infocomm.mju.ac.th/icnew/icweb/index.php?option=com_content&view=article&id=258:2012-01-08-03-32-52&catid=13:2011-01-29-19-36-37&Itemid=27
 


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version