แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Pr_hom

หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 80
76
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1983/2564  ผศ.ศิรญา  จนาศักดิ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ชี้แจงและสำรวจฯ  ณ  พื้นที่ตำบลเถินบุรี  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  20  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/3JQ1xYLJ#SFHZI6EXzTQdiMXRaH4DxdDxWT-_O3jrKWG1RpQmzwc

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1974/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ชี้แจงแลำสำรวจฯ  ณ  พื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  17  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/OMZnyYyK#0y_pghxA3P6-X3jCC_30ure0QF1E7MZHPGb080pPiHI

77
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1971/2564  อ.ไพบูลย์  หมุ่ยมาศ  และคณะ  ไปราขการเพื่อ  ติดตามสำรวจข้อมูลในพื้นที่ตำบลแม่ปะ  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  22  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/XdJXiIiZ#DiC5LBSCTJt7LpXbeHYAKddDgQWk5jSdUrWpaDe1pA4

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1972/2564  อ.ไพบูลย์  หมุ่ยมาศ  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการฯ  และสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลแม่ปะ  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  18  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/rNIh0C6A#LNzKEQyr2u0ThN3yAfSVeIHQPRPIN63JihJk8WmMucY

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1973/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา และคณะ  ไปราชการเพื่อ  อบรมการใช้เครื่องมือสอบทาน  และลงพื้นที่สำรวจฯ ตำบลหนองหล่ม  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/PARnQabK#pqJb405Yd41Y2zt4L5IhR26tyKfMQvNT3tdKAKPTTL0

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1974/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจฯ ณ พื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  17  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/bdIl2CjL#GmgWpI4FjUGErc24fLYKHvPzR8Dflc2M3GRruy5DVA4

78
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1961/2564  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน  และคณะ  ไปราชการเพื่อรับฟังศาลปกครองเชียงใหม่  ณ  ศาลปกครองเชียงใหม่  ในวันที่  29  กันยายน  2564 
https://mega.nz/file/bMJVQQxY#_ggZJ7vbYM5sML18rIq_Ke1Usuy7smNk5ehSeLipc5c

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1960/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดอบบรมการใช้เครื่องมือสอบถาม และลงพื้นที่สำรวจฯ ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  ณ  ห้องประชุมของเทศบาลตำบลห้างฉัตร   เมื่อวันที่  17  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/3NADwISC#cHzsyam7VGLnNhBuvSBgHmnevXT9q60lp_L3qjma96U

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1959/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดอบรมการใช้เครื่องมือสอบทาน  และลงพื้นที่สำรวจฯ  ตำบลเวียงตาล อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง  ณ  ห้องประชุมของเทศบาลตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  16  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/2JRHSagK#Q_s1kMqZW3Vv8YrVBtnic5O5PQC7Wjd2v58CXAENm8M

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1958/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ การจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนการรับรู้ออนไลน์  และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรับรุ่นออนไลน์  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด  อำเภองาว จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  17  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/LcZnwARR#6uLGse2jyBtd5V77BUeaR5qoCs3Y8kFc9aqsBkvFEX0

คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  401/2564  อ.สุพรรณี  คำวาส  และคณะ  ไปราชการเพื่อการทำวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักปลอดสารพิษด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และกระบวนการจัดการกลุ่ม สำหรับส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่  ณ  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่  20  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/CAIxlSoB#zXZ0ix8F--MPGHHKkFU1Mwz4z-LCMZkspwb_LfDJnsU

79
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1934/2564  ผศ.ศิรญา  จนาศักดิ์  อาจารย์ชัดนารี  มีสุขโข  และนายสมาน  ขนม  ไปราชการเพื่อ  จัดอบรมการใช้เครื่องมือสอบทาน  และลงพื้นที่สำรวจฯ  ณ  พื้นที่ตำบลแม่ถอด  และพื้นที่ตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/zZZRSabZ#pCUivD5xUNtAbJlJE2Tw7A5Pt5F3Y-5kz0zwaCo47xU

80
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1934/2564  ผศ.ศิรญา  จนาศักดิ์  อาจารย์ชัดนารี  มีสุขโข  และนายสมาน  ขนม  ไปราชการเพื่อ  จัดอบรมการใช้เครื่องมือสอบทาน  และลงพื้นที่สำรวจฯ  ณ  พื้นที่ตำบลแม่ถอด  และพื้นที่ตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/eIBljIwK#EaeOooE45KWiQmOEfTuKsOL_V3AILW7GtUuiVb6YQhw

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1861/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ค้นหาและสอบทานคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ  ณ  พื้นที่ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/zZZRSabZ#pCUivD5xUNtAbJlJE2Tw7A5Pt5F3Y-5kz0zwaCo47xU

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1932/2564  อาจารย์ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  เก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/7IAjxK6T#ii9jwzVffSHdF1fWjpwKxG35hFQJdrKdTGvSnDZrh7g

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1931/2564  อาจารย์ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  เก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  11  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/6MZRiKqK#2S4VsIGC0ie8O0kOrOechlBUo2LUz9yPE8K2OKItIDI

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1933/2564  อาจารย์ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  เก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/LYAjGCpT#6pDYvbRwGuZ_yU5cxDElW7lcDTD8nK-CCqGMUiQEE8Y

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1929/2564  ผศ.วิยดา  เหล่มตระกูล  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  ณ  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/nQYHUIBY#MND3u_xyJuYZqU0n41mWIW61Fmz4c3---RPlzeOd4lo

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1944/2564  รศ.พิมผกา  โพธิลังกา  และผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ประชุมแผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการขยายผลของศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวอแก้ว  ณ  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  16  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/iIAjXK4Y#W7w6cM32bTQy0BQSMhvwPmI7ytX--EdpkpDDVJ2FuZ4

คณะวิทยาการจัดการ


1.  คำสั่งไปราชกาลเลขที่  302/2564 จรรยา  ทะปะละ  และน.ส.รุจิราวัลย์  แสงอินทร์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการมหกรรมการจัดแสดงสินค้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน  ณ  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  26-27  สิงหาคม  2564

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  307/256  อาจารย์นลินทิพย์  กองคำ  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่วิจัยโครงการต้นแบบการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเก(ษตร  ณ  จังหวัดพะเยา  และจังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่  17-19  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/rMRl0SzB#ZNViFFPrTGoEGd2aMNM9FILj2VgQe064ub2qIy8BvMI

81
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1923/2564  รศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ณ  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  16  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/2QYHEYSS#PftyvdvG8fMS6roIG4tjJdurLui6RH1CDcVoCxkSxs8

82
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1910/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ์  และคณะ  ไปลงพื้นที่เพื่อ  ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ตำบลเสริมงาม  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  9-10  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/3dQnUQyR#PpjZlEaRWfH50cEwhQiCyIPXVJHThzbXocLXu7kbvtk

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  1922/2564  ผศ.วิศท์  เศรษฐกร  และรศ.พฤกษา  เครืองแสง  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ติดตามและร่วมลงสำรวจสอบทานคนจนในพื้นทื่ตำบลพระบาท  ตำบลต้นธงชัย  ตำบลพิชัย  ณ  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  10  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/CIQzXIjb#Y76eAeVDC8MZbyy1rGR35vBrKbQlZdqZzq7BNCKcF_I

83
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1902/2564  นายไพบลูย์  หมุ่ยมาศ  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงชี้แจงการใช้เครื่อวมือสอบทานและลงพื้นที่สำรวจฯ  ณ  ห้องประชุมตำบลแม่มอก  และตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  11  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/CIABgQoK#Ka-B4ER-0cGXlgWy7d_4iM5sBPuytVwJCydsunNOqIk

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  1903/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงชี้แจงการใช้เครื่อวมือสอบทานและ ลงพื้นที่สำรวจฯ  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/vUR12KSb#fr0VQ5Tns5r3FMPZpaMNmw9NJiLdbJB-oweC_qHC_48

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1901/2564  นางดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงชี้แจงโครงการฯ  ณ  เทศบาลตำบลแม่บอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  10  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/LYRF2YCD#coEK74l0mxxRu16k82S0Uytz_b1Lm-jJhJt4v6YpWwM

4คำสั่งไปราชการเลขที่  1900/2564  ผศ.วิศท์  เศรษฐกร  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่และร่วมสำรวจสอบถามคนจน  ณ  พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  8  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/3dAhlCLS#DZDKXbpKNy45eGDwgUq47MzerPoeZhCNgN567m8tywg

5.คำสั่งไปราชการเลขที่  1899/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  ไปราชการเพื่อ  จัดอบรมการใช้เครื่องมือสอบทาน และลงพื้นที่สำรวจฯ  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  10  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/KAIzUawJ#cC3s7COrbn79pjHu2MngMpIgy3UVOxCOFEG5T2MVKhU

6.คำสั่งไปราชการเลขที่  1898/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  ไปลงพื้นที่เพื่อ  จัดอบรมการใช้เครื่องมือสอบทาน และลงพื้นที่สำรวจฯ  ณ  เทสบาลตำบลปกยางคก  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  9  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/jYZFBADI#LJEbi0Bv4J2njKNJ32DS644-62n_0XkibRVVSBmmoG8

84
มหาสิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1880/2564  ผศ. บุษราคัม  อินทสุก  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  อบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาฯ  ณ  โรงเรียนไหล่หินวิทยา  อำเถอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  6 - 7  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/3NRTQIgJ#Ks0aqc9GfXCSZ-RKZdfikt41DvaLnAYh3PycpowQN6s

85
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1865/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การนำใช้หลักสูตรในการสร้างการเรียนรู้ให้กับตำบลเครือข่าย  ณ  องค์การบริหารส่วนตะบลบ้านหวด  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/jYADCQYI#ET6M-Fmn4xvAIh793jS_USQDOvhIyrQHu3zLYicrBj8

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1886/2564  นางบุญรักษา  ปัญญายืน  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน (วิศวกรรมสังคม)  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ่านทุ่งบ่อแป้น  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  5  กันยายน  2564 
https://mega.nz/file/TRZliKCS#545oosC33ozVsv4r0q4RdR-vkb0i1ZW8-cUH5MUInN8

86
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1858/2564  อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้คณะประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาสตรี  ณ  โรงแรมรีเจนท์ลอดจ์  อ.เมือง  จ.ลำปาง  ในวันที่  2  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/7RRRjaSK#lxwGtJXnyfgl_nR10W-rSyTsZZihPKGDLjH-h5jY_Fo

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1862/2564  อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงค์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุม  ณ  สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ  (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  6  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/7dYjRI6R#uSAHTafrEr8vIZQDW3axwdkLUpvCxUFCYn0qlnjLx3g

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1860/2564  อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงค์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ  ณ  ที่ว่าการอำเภอสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/DIZTiCJY#0tQMGJVUvDMHX9l6G-E55G4So0IddQeR16d96bjT6Nk

4.  คำสั่่งไปราชการเลขที่  1861/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่  ณ  ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/mZRTBS6L#d--wc0irJ3lJkMBQKsHLfDFmATJ5jHpjNML6zqp2ycM

87
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1845/2564  รศ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา  พร้อมคณะ  ไปราชการเพื่อประชุมแผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการขยายผลของศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวอแก้ว  ณ  องค์การบริการส่วนตำบลวอแก้ว  ในวันที่  10  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/XIIDnAJA#kgm8-2B2d8JrdGlrbsXmq9BNFCdCAr2qvqpbsUoP2nw

88
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1836/2564  รศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะ  ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ณ  โรงแรมเขียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 7 กันยายน  2564
https://mega.nz/file/7EBjEIBZ#p5vHf6f0Liy2jgq4z-MhPGkivBXp7l0-1nPjnMM-jKc

89
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1823/2564  ผศ.ปิยรัตน์  ทองธานี และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลเวียงมอก  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2564 
https://mega.nz/file/TQYThaLb#EnVEHARurlEFMNsd22Vk50X2tgKETtSHk2l7o_yC3IY

90
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 80