กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 10
21
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 29 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2021, 06:05:01 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2348/2564  ผศ.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/2R5TTK6b#P1rmtjdxwizZjA__zLr_nJfm6r5wxx4lnSk-7C1kKgM

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2347/2564  อ.ทิพยรัตน์  ติฆะปัญญา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/TR5xiYZR#Zv95mLrpSc0ITph7H2OX5VttNu21TlCkYLdTfW9fhAY

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2354/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศืวิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่กิจกรรมเวทีสอบทาน ครั้งที่  2  ณ  พื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/zMxB2SCZ#Mg-lJ6DVEAJOukH0YeugQs6Kn60qNTFNqsLf854tNNE

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2355/2564  ผศ.ณัฐกฤษฎ์  ธรรมกวินวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลคนจนและชี้แจงเครื่องมือสอบทาน ครั้งที่  1  ณ  พื้นที่ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/iF43QKAb#wQWnP3uX5kPLgOqAi_G1bBWM7vuJcDUHrV7i-ReepUQ

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2339/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  30  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/OV5n1C7L#Vl6pfuNZcFGOYDFpdnC97ndeUWm60KIPYF081YTEem4

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2338/2564  รศ.พฤกษา  เครือแสง  และคณะ  ไปราชการเพื่อ   ลงพื้นที่กิจกรรมเวทีสอบทานระดับตำบล ครั้งที่  2  ณ  พื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/7dxRRY4b#2QLI9Zb3rxqVYiApfP62lIYKgAWl99PrNAfkEQLXPYE
22
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 28 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2021, 05:03:28 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2320/2564  รศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  ไปราชการเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล คุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ  และรางวัลครูขวัญศิษย์  ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมพระบาท 1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/jRJwgb4J#Ry6eMkzHAZh1jCTezGhhXG8YlwvFvuM33pE7vuppXms

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2327/2564  ผศ.เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา  และคณะ  ไปราชการเพื่อรับรอง รมต.อว. ณ วัดบุญวาทย์วิหาร  ระหว่างวันที่  29 - 31  ตุลาคม  2564 
https://mega.nz/file/TVQUTbYb#iMIBcW3cNp6kH4CIWKjJ_lMc3Rl2FCgFbFC6Y2Bt42o

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2316/2564 ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่เก็บสำรวจข้อมูล  ณ  ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  27  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/3YYQCJrR#duPgWIvPRr1uK_ZlF14GKfnLiwXSz2NbMwB_8QyBZ4M

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2315/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ติดตามข้อมูลการเก็บแบบสอบถาม  ณ  พื้นที่อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  27  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/HRYymDqZ#QHfhfhBi2SciucxcfCgYvOa2KFZ0LIVp3T4ybPtXNwk

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2317/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ในวันที่  27  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/iZICRBhI#oMpx59i6KWSt7Xzq8Lxsub_r2zC0zbUgRZlztAlbO6M

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2318/2564  ผศ.ณัฐกฤษฎ์  ธรรมกวินวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดเวทีสอบทานข้อมูลคนจนและชี้แจงเครื่องมือสอบทาน  ครั้งที่ 1  ณ  พื้นที่ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7QIGCDhT#JYJA6fiUOBgv0IL_f6lafX7Ty5saxSiBi-F76oe5MUU

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2326/2564  อ.เสาวรีย์  บุญสา  ไปราชการเพื่อ  นำเสนอข้อมูลและแผนยุทธศาสตร์  ณ  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  31 ตุลาคม - 1  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/PFByhDjJ#OwDhReLGlY-zMBWrfCZQ72sb7NS_Ph8J3LLsHjSklbA

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2319/2564  ผศ.เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา  ไปราชการเพื่อ  รับรอง คณะรัฐมนตรี  ณ  วัดบุญวาทย์วิหาร ระหว่างวันที่ 29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/uJAyBLBQ#gqUK7wid9WDhAdhjEHOfP_W2EQZPAGH2bDpMD7S8s6o


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  457/2564  ผศ.สรัชนุข บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  29-31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/SEISkZiJ#oViM58zUAfLigTekCqiBFo67AsQaSM-FcqHXvUXCGwU

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  466/2564  อ.พิมาย  วงค์ทา  ไปราชการเพื่อ  ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  1 - 6  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/LUAw1BZZ#9LmmqLyuQCEoG_nvcjlCSyM2qVeA3HXBzdclkgSp410

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  446/2564  อ.ชุตินิษฐ์  ปานคำ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน ในวันที่  26 และ 29-31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/OUQ03bZa#cmsgozRRYrAoGx4EON-MJaAmrfMgpCNtX3Ux9VUne10

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  451/2564  รศ.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  และคณะ  ไปราชการเพื่ออบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านวิชาชีพและภาษีอากร  ณ  โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  3 - 5  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/CAAA0DAK#aT9jpEh8kwoof0B9FDCCJjARu776i56pP8a1rE3vqQQ

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  452/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ   ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  26 - 27  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vdAWHBQT#iZXZwaNgNVuXjW8uYTr_zGFuvhU6paDPbOl8zd-dnqk

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  453/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/HYAGWTLR#rX4xH9ctcHUOBKFGpG2iLDwtM_0_B8zxnwCahPOdZVQ

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  454/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 4 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/3ZZyCDpI#jmpu40CQZtngHOBeq7LF12BybiUpv68KvvdI3QffqE4

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  455/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ    ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  11 - 14  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/bVR20ZDT#eQ5y6Uf9TR8bX5qeoO3uKqhMyg1QxhgqXt-_VwPT2bM

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  456/2564  ผศ.สรัชนุช  บุญวุฒิ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  18  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/qFAA3JhA#NJNOeEYEAbIkjMV2qEvErHgewmkl6oMknU-KjXK_6Qs

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่  447/2564  อ.สุพรรณี  คำวาส  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  27  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/WdYQCRbQ#erSKBNQegL-qBOqiapUJYWeD3W923RXGkQ0wXFRmOSg

11  คำสั่งไปราชการเลขที่  458/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้  หมู่ที่ 4 ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  30  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/XNIUQbIJ#YaqMOTK1p0EQJvIYYwATMcv-mYKOYFibKbBioIlcRes

12.  คำสั่งไปราชการเลขที่  459/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่  3  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/yMZi3JAC#f19I8W0y9k9DGWWvAUmHnDi5Q4Bhq_IENqRO9RKfzI0

13.  คำสั่งไปราชการเลขที่  460/2564  ผศ.จรีภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 3  ตำบลวอแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/qRRUFbKQ#5qjhAtF2t63BDALUhnL8YgAEgCLq2dciIl4nSESj7rE

14.  คำสั่งไปราชการเลขที่  461/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7MAWQZoa#rK2jhCkr6EPQBw0xetQh4PziRMbNkSWwOiaAofqdJRQ

15.  คำสั่งไปราชการเลขที่  462/2564  ผศ.จรีภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่  3  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/nRBSQJCA#1mzvB_-MIH3rhqpoPaKEg4c2TAmysz-y61P5hpeO-ME

16  คำสั่งไปราชการเลขที่  463/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศืพันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่  3  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/qQQCWZ4D#fznNX1-CYPCavEPWpwGWUvNzjwl1tt1Vdao-q-2R3d0

17.  คำสั่งไปราชการเลขที่  464/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 4  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/qVRE0L7R#iQTZSZAjDyX8P5xujth1T_9Z4R3hVre3ibyi29j2EdM

18  คำสั่งไปราชการเลขที่  465/2564  ผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่  4  ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  6  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/vBZSxJYb#GMjA5jUh-POwPontfMol0Iv_lb_DKY0QsQc6Z6RQbOM
23
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 27 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2021, 03:18:36 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2304/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อกำหนดเวทีสอบทานข้อมูลคนจนและชี้แจงเครื่แงมือสอบทาน ครั้งที่  1  ณ  ตำบลบุญนาคพัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  26  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/6UAR0SKD#iSOY-DmCePhKHXjZWiXidFq512HDFC9XHZKPaRQPVZU

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2286/2564  อ.ดวงใจ พุทธวงศ์ และคณะ ไปราชการเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  22  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/rFRT1QKJ#PhjCOmf8VScLkhJPH71XBbQsX_snJEayLVBdvrO-ZB4

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2300/2564  รศ.พิมผกา  โพธิลังกา  ไปราชการเพื่อให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเพื่อกำจัดกลิ่น  ณ อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/eNIBlaiD#FJRUtXeapx44FmumEEnJU2tTMEQGNR91vDQD2VuEVPk

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2297/2564  ผศ.ชัยวุฒิ  โกเมศ  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่พัฒนา  ณ  ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง  ในวันที่  28 - 31 ตุลาคม 2564 และวันที่  1 พฤศจิกายน  ระหว่างวันที่  4-5 และ 8-9 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/zJJTFaRC#AyprA4sYbCA9w_BePSlAPOIBdlQKAO60VCflQQMgLHg
   
24
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 26 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2021, 02:21:38 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2285/2564  อ.วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร และคณะ ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  เรื่อง  ช่องทางการจัดจำหน่าย  ระหว่างวันที่  6 - 7  พฤศจิกายน  2564  ณ  อำภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/vFRRnA4T#m0ANl2tTuuuI5GxVoG2ZXf_1bUeXpOfgneDo2pqJ6wE

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2267/2564  อ.วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร  และคณะ ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้า  ระหว่างวันที่  22 - 23  ตุลาคม  2564 ณ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/XYQjSY7Z#POMoEVakIOjk58xWvExp2L9VKzZY5z7lkH7_nXwPChM

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2268/2564  ผศ.เบญจมาศ  พุทธิมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมการอบรม  เรื่อง  การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ : เทคนิกการถ่ายภาพและวีดีโอผลิตภัณฑ์ชุมชน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  23 - 24  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/vUZzTCZQ#3LL8VSIpr27ZZaoXsN1Brnk4TGse9uXfswy-Y62UFeE
25
LPRUNEWS 64 / ประจำเดือนพฤศจิกายน
« กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ-webboard เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2021, 10:01:56 am »
วันที่  30 พฤศจิกายน 2564 
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(30-11-2564).pdf

วันที่  19 พฤศจิกายน 2564 
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(19-11-2564).pdf

วันที่  16 พฤศจิกายน 2564 
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(16-11-2564).pdf

วันที่  12 พฤศจิกายน 2564 
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(12-11-2564).pdf

วันที่  5 พฤศจิกายน 2564 
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(05-11-2564).pdf

วันที่  2 พฤศจิกายน 2564
https://www.lpru.ac.th/lprunews_doc/lpru_news-(02-11-2564).pdf
26
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 25 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ พฤศจิกายน 02, 2021, 08:00:56 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2262/2564  อ.วรรักษ์  หน่อสีดา และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้หน่วยงานและชุมชนด้านการพัฒนาอาชีพ  ในวันที่  17  พฤศจิกายน 2564
https://mega.nz/file/WVhgVQxA#z7Ew6o8XNiertBjY95xeZWduxgeMOK-ee5sFTehGiIc

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2263/2564  ผศ.ปิยะรัตน์  ทองธานี  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้หน่วยงานและชุมชนด้านการทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสะเลียมหวาน  ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/CApSnYiK#0UCPAZ-uMi7re5lIEgPmK-rogtx5j8NRiH04pVK324g

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2264/2564  อ.นจเรจ  นันตา และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้หน่วยงานและชุมชนด้านการพัฒนาอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ อบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรงอาหารต้านโรคด้วยสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุ  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสะเลียมหวาน  ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  10  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/rMhGBIaS#L-k2WbOieerbs2oGoP-avDTh15pyA3UQ3-63w3ePtTo

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2265/2564  อ.รจเรจ  นันตา และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเวทีเสวนา ตำบลเวียงมอก  ณ  ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/zMxgjayL#UCucUwIXs_aVkuwUCn0W6oD-u7gmzOIHs4u0fUeot9g

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2252/2564  รศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  และคณะ  ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  ณ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
https://mega.nz/file/qdwgTASD#cW9CLxkOZhUJCw6IAGhe8PECwB5zbiOGvdss_TshCN0

คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  434/2564  ผศ.กนกพร  เอกกะสินสกุล  และคณะ  ไปราขการเพื่อจัดเวทีการออกแบบสินค้า  ณ  ศาลาประจำหมู่บ้าน ตำบลหัวเมือง  จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/DZpUiCpD#3r5bY20n3edHP7BmBHRNmeTFKTqONNqe5aDYYIDfAfI

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  433/2564  ผศ.ธนกร  สิริสุคันธา  ไปราชการเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุ์พืช ท้องถิ่นและการจัดการสิ่งแวดล้อม  ณ  ตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  22 - 24  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/DYwUhAxB#mjJXpaua4A51k47i-NbWJnSeNU5UEY2lRRCEKJ0HrJQ

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  422/2564  อ.อัจฉราภรณ์  วรรณะมะกอก  ไปราชการเพื่อ  ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลอุโมงค์  ณ  เทศบาลตำบลอุโมงค์  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/3chSxAJJ#qu37YFsiDtBvbcI06i5e045GLVsDsOPXTopVIsvHcHo

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  443/2564  อ.ชุตินิษฐ์  ปานคำ  ไปราชการเพื่อ  ยกระดับอาชีพของชุมชนตำบลเหมืองง่า  ณ  ศาลาประชุมวัดศรีรองเมือง  ระหว่าวันที่  22 - 24  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/nJx0iSII#T7u3ofTk7CluFc3Ql3jM5EHhPsq1tgGcl91wr2IDm5w

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  440/2564  ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล  ณ  ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/PYokACAD#NPgJsKq7VE2lSOLvCPCQZJ9M9rUYNb0tIZxss5k6WPA
27
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 22, 2021, 11:18:38 am »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2256/2564  ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา  และคณะ  ไปราชการเพื่ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและความรู้เกี่ยวกับการทำเอกสารเพื่อยื่นขอใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศสาธารณสุข  ณ  ตำบลแม่มอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  26  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/WdpwSRTZ#vGW3H3o7CgT7Xa3T37p3B0YIEGBGt2fNUaAfv3LCK9w

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2255/2564  ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลแม่มอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/SQomEZaA#Frr5qE4TqmeG3oqQkPyfpLjGQezIY1PFauy7Rs3TIUQ

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2246/2564  นางสาวชุติมา  ฤาชัย  และคณะ  ไปราชเพื่อศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในวันที่  21  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/TQ5ijD4Z#AdPI0f4eurrTpgNWdLwX1CWOISi5QIdxGFfwsH6dJ1U
28
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 20 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 22, 2021, 10:36:05 am »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2227/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดเวทีสอบทานข้อมูลคนจนและชี้แจงเครื่องมือสอบทาน ครั้งที่  1  ณ  พื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/2MhCgIbT#SnNUDYarNCEnjLiIz4JQ8czfce66LHk75xto16Rujy0

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2229/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดเวทีสอบทานข้อมูลคนจนและชี้แจงเครื่องมือสอบทาน ครั้งที่  1  ณ  พื้นที่ตำบลบ้านค่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/DNpE1CRa#Md5AkSQ0cSoo5cYeQn3MhVKjidaNYpGs8oSD6DWdR8A


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  437/2564  ผศ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  23  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/qRxyCKQI#85cywz267v15ifXcdflVJRWP6d92uO1ehXlHyuCz0nw

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  438/2564  ผศ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  24  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/LRo2RCiY#MZyUSAxglS9qb6hxcH6EACumhy_PVPPfaEn_BchKJKw

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  439/2564  ผศ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  25  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/ec5EwYrS#Cn9wWUT7o2cL9LAf7eWS8tcCUmSuGtsC2pkluKoprnA

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  440/2564  ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  29-31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/rYwQHKgR#CXUfwQl7GtLyKQASD4I84iCyA6lgm9HZk2mXqo7C4dU
29
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 18 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 18, 2021, 05:54:03 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2227/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา และคณะ  ไปราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่บ้านเอื้อม  และตำบลบ้านค่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่  18 - 19  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/yUIXyahQ#ifNw1mifWKSRRMh43VlzrFC4B-jcUcYP1T7j5nB84CU

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2228/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา และคณะ  ไปราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่ตำบลบ้านแลง  และตำบลบุญนาคพัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่  21 ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/vZAXzKqb#rsYBc_yUXJO2Ez2xOOrCK-5SjlkQ8s57tz2FMfqnu7E
30
คำสั่งไปราชการ / คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 15 ตุลาคม 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Pr_hom เมื่อ ตุลาคม 15, 2021, 11:45:58 am »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2217/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ  และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมการประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย  ณ  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  25 - 28  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/aJJR1Sra#tNPaSScUNnr8CaYInTlpfqfEn5j6XY1kmbU-77HEw-g

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2200/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงค์ และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลตามโครงการฯ  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/qAQDlKTa#W_yl8W8IiXdYWJmjNB-c3sqInhpHW82jOOFunLdkKfQ

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2201/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา และคณะ  ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการ ณ ตำบลบ้านแลง  ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง และตำบลหนองหล่ม  ตำบลห้างฉัตร(แม่ตาล)  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/DJJjhKba#nlb32r5mYofR6bDOgfrPXDRxU6F8hoVObDf564otI3Y

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2208/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ  ศาลาอเนกประสงค์หลังศาลหลักเมือง  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  16 - 17  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/fYBx0Iwa#CkE85wYpOUTOc2n5ESlJ8l7XZK55SE0uAx9I9iTq5AM

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2209/2564  อ.ชัดนารี  มีสุขโข  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่  ณ  พื้นที่ตำบลนาโป่ง  และตำบลแม่ถอด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  15  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/mAZlQYpD#Weq7v0_njiEa9M6ewwNBAsuqOUXKlAJakMqYIDgJcX0

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2210/2564  อ.ไพบูลย์  หมุ่นมาศ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่กิจกรรมเวทีสอบทาน ครั้งที่ 2 ตำบลแม่มอก  ณ  ตำบลแม่มอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  15  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/aZJVwQDY#1yoAy6xAFsLFeIQKun78lDwVUN5rLs-ZFawBDuAcVN0


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  430/2564  นายธนวัฒน์  แต้คำ  ไปราชการเพื่อติดตามงานบริการวิชาการ  พื้นที่ตำบลก้อ  ณ  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  16 - 17  ตลาคม  2564
https://mega.nz/file/eBAhVSrY#xyYkcgsXU8bkJzjeS4kAET6s3zcN5vOTz4tzBa_pe9A

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  433/2564  ผศ.ธนกร  สิริสุคันธา  ไปราชการเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านพันธุ์พืชท้องถิ่นและการจัดการสิ่งแวดล้อม  ณ  ตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่  22 - 24  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/CBBhXQqA#fY9kTiCrItpRUGkIE_ZRBNBLaoiMAX0m0nV2LgBIWkg

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  432/2564  ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบลวังพร้าว  ณ  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่  20 - 25  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/CIIzmQoZ#k68Z98dKNV6aQprZI7iY8DZGvr9dde3tbFMh4uMnnso

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  431/2564  ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบลวังพร้าว  ณ  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่  28 - 29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/2ZIlXKLC#W0Atk8PYVHjMjPewSkMmUIozd58Y66wOW8wpdvPqncY

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  429/2564  ผศ.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  และคณะ  ไปราชการเพื่ออบรมการประดิษฐ์โคมล้านนา  ณ  สำนักสงฆ์ห้วยทรายขาว  ตำบลแม่ลาน  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่  21 - 23  ตุลาคม และ 30 - 31  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/yZIBBA6a#I5u0uYmcjRkIsLAOhE7IbhpfztWgujTqAvAMeL5omnk

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  428/2564  ผศ.กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน  องค์การบริการส่วนตำบลสบป้าด  ตูบฮ่อมตอม  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  16 - 26 ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/yZIlEapT#AfcDTay5pA6orvTCYFb_RAtIzROYaTb1WRbmxGJ3yYk

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  427/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนาความเป็นอยู่ผู้ยากไร้  ณ  บ้านแม่ยาง  ตำบลหัวเมือง  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/KcR3EaYb#MVix1liY6JFXrckwpK1mlC-XY69Vnu8BczIt_jTNGjw

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  426/2564  ผศ.กนกพร  เอกกะสินสกุล  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดเวทีวิจัยการออกแบบตราสินค้า  ณ  ศาลาประจำหมู่บ้าน  ตำบลหัวเมือง  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/SQIDyQyZ#2pX7SF6U9yACveDF2DyWN4svNJnay4oWV87QW2jEztc


หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 10