Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

การจัดนิทรรศการ“ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ 7” วันที่ 15-17 มิถุนายน 2555

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้กำหนดการจัดนิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ ๗” ในระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งตีพิมพ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมวิชาการให้แก่คณาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ เข้าใจและก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าต่อไป

    ซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ประชาชนทั่วไปร่วมงานโดยภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้าไอทีชั้นนำ ขอเชิญร่วมซื้อ-ชมสินค้าไอที ชั้นนำจากร้านค้า ต่างๆภายในงาน พบกับสินค้าไอทีที่ทันสมัย โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากแบนด์ดังต่างๆ และพบกับกิจกรรมมากมาย

   การแข่งขันโครงการไอทีรักษ์โลกครั้งที่ 3
   การอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวนหลายหลักสูตร
   การสัมมนาวิชาการ โดยมีท่านวิทยากรชั้นนำ
   การแข่งขันทางวิชาการ

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair7/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version