ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

Cinque Terre

ปรัชญา ::

"มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

วิสัยทัศน์ ::

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

(An Interlectual Learning Organization for Local Sustainable Development)

อัตลักษณ์::

บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม นำสังคม

พันธกิจ ::

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุไว้ใน มาตรา ๗ จึงได้กำหนด พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๖ ประการ คือ

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืื่อสารภาษาอังกฤษ

๒. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นคนดีครูเก่ง

๓. วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอย่างย่างยืน

๔. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตสำนึกในการรักษา ธรรมชาติสิงแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ

๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถอ่น เสริมสรา้งค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย

๖.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรมาภิบาล