ข้อมูลการเรียน

เป็นบริการให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถสืบค้นขอมูลการเรียนได้

บริการด้านไอที

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปฏิทินวิชาการ

บริการสำหรับนักศึกษาในการแจ้งปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง