...

...

รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์

คณะวิทยาศาสตร์

...

รศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

...

นางสมยงค์ ไชยยาสืบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์