รายงานข้อมูล สกอ.

1. ข้อมูลบุคลากร

รายงานเผยแพร่ 1 :

รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทและสายงาน ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


รายงานเผยแพร่ 2 :

รายงานบุคลากรสายวิชาการ(มีหน้าที่สอน)จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษาปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์

2. ข้อมูลนักศึกษา

รายงานเผยแพร่ 3 :

รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแหน่งตามคณะและ กลุ่มสาขาวิชาภาคการศึกษา 1/2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


รายงานเผยแพร่ 4 :

รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2560 จำแนกตามคณะสาขาวิชาระดับการศึกษาและเพศ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


รายงานเผยแพร่ 3 :

รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแหน่งตามคณะและกลุ่มสาขาวิชาภาคการศึกษา 2/2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


รายงานเผยแพร่ 4 :

รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2560 จำแนกตามคณะสาขาวิชา ระดับการศึกษาและเพศ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบริการการศึกษา

3. ข้อมูลภาวะการมีงานทำ

รายงานเผยแพร่ การวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2559-2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

บทสรุปผู้บริหาร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รายงานผลสำรวจ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ตอนที่ 1 :

ภาพรวมของผลสำรวจภาวะการมีงานทำระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

1.ผลสำรวจคณะวิทยาการจัดการ

2.ผลสำรวจคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.ผลสำรวจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4.ผลสำรวจคณะวิทยาศาสตร์

5.ผลสำรวจคณะครุศาสตร์

6.ผลสำรวจคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตอนที่ 2 :

ภาพรวมของผลสำรวจภาวะการมีงานทำระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ตอนที่ 3 :

ข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์