บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด แจ้งเอกสารประกอบใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

<strong>บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แจ้งเอกสารประกอบใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยปี 2552</strong> แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อจ้างให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 6 ฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูล ABI/INFORM,ACM…