ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.นายโอฬาร โรจน์หิรัญ

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พุทธศักราช 2514 - 2516
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยครูลำปาง
พุทธศักราช 2517 - 2518
ดำรงตำแหน่ง อธิการ วิทยาลัยครูลำปาง
พุทธศักราช 2519 - 2520

ปัจจุบัน ถึงแก่กรรม

2.ดร.ธงชัย สมครุฑ

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่ง อธิการ วิทยาลัยครูลำปาง
พุทธศักราช 2520 - 2523
ที่อยู่ปัจจุบัน
31/24 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรติดต่อ
โทรมือถือ 081-9196459
บ้านพัก 02-2793712

3.ดร.สุวรรณ นาคพนม

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่ง อธิการ วิทยาลัยครูลำปาง
พุทธศักราช 2523 - 2529

ที่อยู่ปัจจุบัน
39/129 ซอยลาดพร้าว 23 เขตจตุจักร แขวงจันทรเกษม กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรติดต่อ
บ้าน 02-5122360
โทร 081-1974941

4.นายสุขสันต์ สุขสมบูรณ์

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่ง อธิการ วิทยาลัยครูลำปาง
พุทธศักราช 2529 - 2533

ปัจจุบัน
ถึงแก่กรรม

เบอร์โทรติดต่อ
ติดต่อได้ที่ ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์

5.รศ.ไพฑูรย์ ธรรมแสง

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่ง อธิการ วิทยาลัยครูลำปาง
พุทธศักราช 2533 - 2537

ที่อยู่ปัจจุบัน
241 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรติดต่อ
โทรบ้าน 02-4571427
โทรมือถือ 089-7958860

6.รศ.วรรณวดี ม้าลำพอง

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่ง อธิการ วิทยาลัยครูลำปาง
พุทธศักราช 2537 - 2538
ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันราชภัฏลำปาง
พุทธศักราช 2538 - 2542
ที่อยู่ปัจจุบัน
88 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรติดต่อ
บ้านพัก 053-277970
โทร 081-7967509

7.ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี สถาบันราชภัฏลำปาง
พุทธศักราช 2542 - 2546
พุทธศักราช 2546 - 2547
ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พุทธศักราช 2547 - 2551
พุทธศักราช 2551 - 2553
ที่อยู่ปัจจุบัน
119 ถนนสายลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 51000
เบอร์โทรติดต่อ
โทร 089-6357726

8.นายวิรัช ไชยรักษ์

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี
พุทธศักราช 2554
ที่อยู่ปัจจุบัน

119 หมู่ ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมืองจ.ลำปาง
เบอร์โทรติดต่อ

บบ้านพัก 054-316497
โทร 081-3223554

9.รศ.จำเนียร นันทดิลก

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี
พุทธศักราช 2554

ที่อยู่ปัจจุบัน
119 ถนนสายลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 51000
เบอร์โทรติดต่อ
----


10.ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พุทธศักราช 2547 - 2551
พุทธศักราช 2551 - 2553
พุทธศักราช 2553 - 2558
ที่อยู่ปัจจุบัน
119 หมู่ ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมืองจ.ลำปาง
เบอร์โทรติดต่อ

โทร 089-6357726

11.รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พุทธศักราช 2558 - ปัจจุบัน

ที่อยู่ปัจจุบัน
119 ถนนสายลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 51000