กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น จำนวน 4 คัน เป็นเงิน 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 11,070 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสูจิบัตร จำนวน 90 เล่ม
« กระทู้ล่าสุด โดย husoc เมื่อ Fri Aug 16 10:23:40 2019 สิงหาคม 16, 2019, 10:23:40 am »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสูจิบัตร ประกอบรายวิชา โครงการพิเศษศิลปะและการออกแบบ จำนวน 90 เล่ม เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานต่อเติมกันสาด อาคารหอพักบุคลากร จำนวน 24 บาน เป็นเงิน 149,520 บาท
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษโรเนียว จำนวน 200 รีม เป็นเงิน 13,400 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน อาคารหอพักบุคลากร จำนวน 41 รายการ เป็นเงิน 8,169.45 บาท
10
จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10