แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - kanlaya

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง.pdf 330 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.002-2561 ผศ.ดร.อัมเรศ แผน จำนวน 263,800 บาท Fri May 17 15:14:14 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:14:14 pm
ปปช.05 ผศ.ดร.จรีรัตน์.pdf 338 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.001-2561 ผศ.ดร.จรีรัตน์ จำนวน 285,600 บาท Fri May 17 15:03:11 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:03:11 pm
การจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น.pdf 445 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.003 -2561 ผศ.ดร.พิมผกา จำนวน 329,700 บาท Fri May 17 09:19:44 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:19:44 am
ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียง.pdf 385 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.02-2561 อ.พิภพ จำนวน 169,500 บาท Fri May 17 09:18:35 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:18:35 am
การพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม.pdf 452 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 005-2561 งบแผ่นดิน ผศ.ธิติมา จำนวน 282,600 บาท Fri May 17 09:17:10 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:17:10 am
การตรวจวัดและการประเมินประสิทธิภาพเตาเผาเซรามิกในจังหวัดลำปางเพื่อลดต้นทุนการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf 354 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006-2561 งบแผ่นดิน อ.ศิวัช จำนวน 376,800 บาท Fri May 17 09:13:21 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:13:21 am
การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบำบัดโลหะหนักจากอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf 392 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.05-2561 ดร.โศภิษฐพร จำนวน 282,600 บาท Fri May 17 09:12:05 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:12:05 am
การพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตสีเขียว.pdf 497 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 005-2561 งบแผ่นดิน ผศ.ธิติมา จำนวน 184,400 บาท Fri May 17 09:11:03 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:11:03 am
การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา “ปงยางคกโมเดล”.pdf 484 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 004-2561 งบแผ่นดิน ดร.รวิภา จำนวน 282,600 บาท Fri May 17 09:06:02 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:06:02 am
นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีสำหรับการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัดเย็บ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.pdf 377 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.C0-2561 ผศ.กาญจนา ธีรฯ จำนวน 310,900 บาท Fri May 17 09:04:51 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:04:51 am
การพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินและการบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.pdf 354 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.C03-2561 ดร.จีราภรณ์ จำนวน 188,400 บาท Fri May 17 09:03:38 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:03:38 am
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเวียงสวรรค์ตามอัตลักษณ์ของอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.pdf 468 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม. C02-2561 อ.ขจรศักดิ์ จำนวน 267,800 บาท Fri May 17 09:02:00 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:02:00 am
การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสู่ความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.pdf 390 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม. C01-2562 รศ.ดร.ไพฑูรย์ จำนวน 127,800 บาท Fri May 17 08:52:08 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 08:52:08 am
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น.pdf 402 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.B02-2561 อ.พิชญา จำนวน 495,000 บาท Fri May 17 08:45:49 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 08:45:49 am
รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น.pdf 353 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.B03-2561 ดร.กรรณิการ์ จำนวน 254,000 บาท Fri May 17 08:44:52 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 08:44:52 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 »