ประกาศราคากลางงานวิจัย

หัวข้อ

<< < (6/7) > >>

[1] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 009-2561 งบแผ่นดิน อ.กนกกัญญา จำนวน 285,600 บาท

[2] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006.2-2561 โครงการย่อย วช. อ.นันทิยา จำนวน 282,600 บาท

[3] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006.1-2561 โครงการย่อย วช. อ.วราภรณ์ จำนวน 235,500บาท

[4] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006-2561 แผนงาน วช. อ.วราภรณ์ จำนวน 329,700 บาท

[5] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 00-2561 วช. อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์ จำนวน 216,700 บาท

[6] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 004-61 วช. ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง จำนวน 216,700 บาท

[7] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 003-61 วช. อ.ขัตติยา ขัตติยวรา จำนวน 197,800 บาท

[8] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 002-2561 วช. อ.สิริรัตน์ วาวแวว จำนวน 169,300 บาท

[9] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.A04-2561 อ.ปัณณทัต กัลยา จำนวน 224,100 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version