แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Soawanee

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการฯ เป็นเงิน 8,025 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมการจัดแสดงผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 30,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว กมลรัตน์ เจติรัญ

3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเงิน 8,180 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลำปางโชคชัย โดยนาย พินิจ บูรณะกิจทวี (ขายปลีก)

4
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตฉลากบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จจากข้าวกล้องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมีแจ้ซ้อน จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 5,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป (ให้บริการ)

5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างเหมาต่อระบบไฟฟ้า 3 เฟส 1 ชุด สำหรับรับรองครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ โครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู็ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 18,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพีระพงษ์ พรหมจักร์

6
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พันธุ์ปลาคราฟ,ต้นบัวพะรธุ์ต่างประเทศจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 24,000 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย มานพ พีรพัฒนาพงศ์

7
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงบัว จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 75,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บุญเรือง กาจารี

8
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เป็นเงิน 12,160 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว พิมพ์นาม อานะสุข (ขายปลีก,ให้บริการ)

9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมบริกา่ร จำนวน 1 รายการ โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง HPLC จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 35,200 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

10
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 32,000 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส ธุรกิจการค้า (ขายปลีก,ให้บริการ)

11
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน 1 ชุด
เป็นเงิน 25,340 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส ธุรกิจการค้า (ขายปลีก,ให้บริการ)

12
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,142.19 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

13
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,600 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งเรือง (ขายส่ง,ขายปลีก)

14
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างถ่ายทำคลิปวีดีโอสาขาวิชานวัตกรรรมอาหารและธุรกิจอาหาร จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 10,000 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป (ให้บริการ)

15
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาถ่ายผลิตสื่อออนไลน์ โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษา จำนวน 3 คลิป เป็นเงิน 45,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป (ให้บริการ)

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »