แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - วัสดุดำเนินโครงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการค้าด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 10,900

167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าถ่ายเอกสารคูื่มือการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 14,750

168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562 24,000

169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาบริการปูพรม ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 6,400

170
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้จ้ดรับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1-2 เดือน ต.ค. 2561 ถึง มี.ค. 2562 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณ 2562

171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวารสารการประชุมวิชาการฯ 30,000

172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่รจ้าางซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 6 ห้อง 3666 ชั้น 7 ห้องวิทยุ 5,450

173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 22-23 มี.ค. 2562 บัญชีครัวเรือน 5,600

174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 24,360

175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 20-23 มี.ค. 2562 บัญชีครัวเรือน 5,600

176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาโคงสูบน้ำ 29,500

177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 13,758.49

178
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 (2)

179
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม เอกสารสมุดบัญชีครัวเรือน

180
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอลโทลไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 19,800

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »