ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า (Solar rooftop)

(1/1)

นางปุณยนชุ มณีวรรณ:
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งรวม ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ (kW) บนพื้นที่หลังคาอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1 งาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version