แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - wipawan

หน้า: « 1 2 3
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าห้องประชุมโครงการศึกษาดูงาน 30000 บาท

32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำช่อดอกไม้แสดงความยินดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9000 บาท

33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ายถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่1/2562  6720 บาท

34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 13000 บาท

35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2562

36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย(เครื่องพิมพ์)จำนวน1 รายการ

39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อครุภัณฑ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย(เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1เครื่อง

40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

หน้า: « 1 2 3