แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
181
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน4รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 7,020 บาท

182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน4รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท

183
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน23รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท

184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ้อมบำรุงครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สาขาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000

185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 7,704 บาท

186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์เข้าสู่อาคารและปรับปรุงการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในอาคาร เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

187
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,085 บาท

188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเหมารถตู้ปรับอากาศ10ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน4รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนางานสู่ชุมชน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท

190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 3 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 17,334 บาท

191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 18 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,945 บาท

192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินทั้งสิ้น 16,680.00 บาท

193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ระบบ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท

194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 18,725.00 บาท

195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 10 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 9,024 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »