แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 รายการ วงเงิน 22,860 บาท

272
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 31 รายการ วงเงิน 49,985 บาท

273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 รายการ วงเงิน 29,980 บาท

274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 16 รายการ วงเงิน 49,960 บาท

275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วงเงิน 47,215.00 บาท

276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 17 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 14,595 บาท

277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ งานวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,229 บาท

278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ และจัดทำ Art work วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 200 เล่ม 40,000 บาท

279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 6 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 18,190 บาท

280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 10 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 14,080 บาท

281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 7,500 บาท

282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 10,000 บาท

283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 10,820 บาท

284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ห้อง 1121) จำนวน 1 งาน 28,000 บาท

285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก 6 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 30,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »