แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
316
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 12ล300 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน

เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 640 เล่ม

เป็นเงินจำนวน 13,440 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาเผาเซรามิก ขนาดเล็ก จำนวน 1 เตา

เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์) จำนวน 2 เครื่อง

เป็นเงินจำนวน 138,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล

เป็นเงินจำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล

เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล

เป็นเงินจำนวน 45,000 บาท

325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภูมิสานสนเทศ จำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 357,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าแรงติดตั้ง ห้องน้ำชายหญิง จำนวน 1 งาน

เป็นเงิน 10,920 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าแรง ติดตั้ง ห้องน้ำชายหญิง จำนวน 1 งาน

เป็นเงิน 59,631 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการสอน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 13 จำนวน 20 ชุด

เป็นเงิน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 13  จำนวน13 รายการ

เป็นเงิน 5,170 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน

เป็นเงิน 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »