ประกาศราคากลางงานวิจัย > ประกาศราคากลางงานวิจัย

ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.A01-2561 จำนวน 143,400 บาท

(1/1)

kanlaya:
แผนงานวิจัยเรื่อง  การเพิ่มสมรรถนะการจัดการการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้ำ  ตำบลวังทอง  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version