แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Soawanee

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
46
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมเครือข่ายเกษตรกร safe for sure เป็นเงิน 53,298.84 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

47
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน จำนวน เครื่อง เป็นเงิน 270,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริืษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

48
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาอบไฟฟ้าชนิด 6 ถาด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 98,000บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริืษัท ยูนิไพรม์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

49
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 6,751.70 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซ เอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

50
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์พร้อมวิเคราะห์หาสารตกค้างในผลิตภํณฑ์ จำนวน 52 ตัวอย่าง   เป็นเงิน 15,600บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว อนุสรา ลอยมาปิง

51
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ เพื่อโครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  เป็นเงิน 7,700 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริืษัท ยูเนียน ซายน์ จำกัด(ขายส่ง,ขายปลีก)

52
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกร safe for  sure เป็นเงิน 13,797.65 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซ เอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

53
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7 เดือน เป็นเงิน 31,500 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลำปางก๊อบปี้ พลัส

54
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน เมษายน-สิงหาคม จำนวน 5 เดือน เป็นเงิน 22,500 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลำปางก๊อบปี้ พลัส

55
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์พร้อมวิเคราะห์หาสารตกค้าง จำนวน 52 ตัวอย่าง  เป็นเงิน 15,600 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว อนุสรา ลอยมาปิง

56
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์พร้อมวิเคราะห์หาสารตกค้าง จำนวน 52 ตัวอย่าง  เป็นเงิน 15,600 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว อนุสรา ลอยมาปิง

57
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์พร้อมวิเคราะห์หาสารตกค้าง จำนวน 52 ตัวอย่าง  เป็นเงิน 15,600 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว อนุสรา ลอยมาปิง

58
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ เป็นเงิน 16,725 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเนียน ซายน์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก)

59
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อโครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 9,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

60
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เป็นเงิน 12,733 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิคซัพพลาย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »