แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Soawanee

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
31
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นเงิน 8,292.50 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิบไทย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)

32
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ทำสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาพร้อมวิเคราะห์คุณภาพสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา จำนวน 39 ตัวอย่าง และงานจ้างเหมาสรุปกิจกรรมเครือข่าวเกษตรกร Safe for Sure พร้อมทำรูปเล่ม เป็นเงิน 31,200 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว อนุสรา ลอยมาปิง

33
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ สนับสนุนการดำเนินงานการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 6,485บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว พิมพ์นาม อานะสุข(ขายปลีก,ให้บริการ)

34
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,320 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด(ขายส่ง,ขายปลีก)

35
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เป็นเงิน 5,665 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด(ขายส่ง,ขายปลีก)

36
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์พร้อมวิเคราะห์หาสารตกค้างในผลิตภํณฑ์ จำนวน 52 ตัวอย่าง จำนวน 1 งาน   เป็นเงิน 15,600บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว อนุสรา ลอยมาปิง

37
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Thermo Hygrometer และ Precision Maximum Thermometer จำนวน 1 งาน  เป็นเงิน 5,778 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)
แก้ไขข้อความ

38
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ที่ีวัดความชื้นและอุณหภูมิห้อง,เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท จำนวน 1 ชุด
เป็นเงิน 7,918 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ (ขายปลีก)

39
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดเตรียมการทดสอบ และการทดสอบฤทธิ์ของสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงพร้อมทั้งวิเคราห์หาสารตกค้างในผลิตภํณฑ์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 46,800 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว อนุสรา ลอยมาปิง

40
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าชุมชน จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 75,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป (ให้บริการ)

41
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาซ่อมคอมเพลสเซอร์จำนวน ขนาด 1/2 แรงม้า พร้อมเติมน้ำยาความเย็นสำหรับห้องเย็น จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 6,500 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ท.เทคนิคแอร์

42
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ เป็นเงิน 61,720 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เตียเฮ่งฮง (ขายปลีก)


43
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาปรับพื้นที่ดินดำ จำนวน 30 ลำ เป็นเงิน 30,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ณัฐภูมิคอนกรีดโดยนายสมชาย ฝึกฝน

44
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมห้องเย็นและเครื่องปรับอาศ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 6,400 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย ไชยันต์ มลสุ

45
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์แผ่นผับขนาด A4 กระดาษ 120 แกรม พิมพ์สีหน้าหลัง จำนวน 1,600 แผ่นๆ ละ5 บาท  เป็นเงิน 8,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างวหุ้นส่วนจำกัด ลานนา เอสพี. มีเดีย กรุ๊ป (ให้บริการ)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »