แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
181
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,085 บาท

182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเหมารถตู้ปรับอากาศ10ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน4รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนางานสู่ชุมชน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท

184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 3 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 17,334 บาท

185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 18 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,945 บาท

186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินทั้งสิ้น 16,680.00 บาท

187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ระบบ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท

188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 18,725.00 บาท

189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา 10 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 9,024 บาท

190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์วารสารวิชาการ จำนวน 80 เล่ม โครงการจัดทำวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 20,000 บาท

191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 8 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 11,449 บาท

192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 18,570 บาท

193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องอัดกรองดินฯ จำนวน 1 งาน สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 18,000 บาท

194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 5,500 บาท

195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 11,050 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »