ประกาศราคากลางงานวิจัย > ประกาศราคากลางงานวิจัย

ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A02-2562 ดร.อัจฉรา จำนวน 241,700 บาท

(1/1)

kanlaya:
การพัฒนาสมรรถนะโฮมสเตย์ของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์
เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดลำปาง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version