ประกาศราคากลางงานวิจัย > ประกาศราคากลางงานวิจัย

ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 006-2561อ.สรัชนุช จำนวน 942,200 บาท

(1/1)

kanlaya:
กระบวนการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ของอำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version