ประกาศราคากลางงานวิจัย > ประกาศราคากลางงานวิจัย

ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 003-2561 ผศ.วิไลลักษณ์ จำนวน 942,200 บาท

(1/1)

kanlaya:
นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version