ประกาศราคากลางงานวิจัย

หัวข้อ

<< < (3/7) > >>

[1] ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ วท.012562 รศ.ดร.วิลาศ แผนงาน จำนวน 207,100 บาท

[2] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ (3) 007-2561 วช. อ.เจษฎา จำนวน 315,000 บาท

[3] ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 008-2561 งบแผ่นดิน ผศ.ดร.สกลวรรณ จำนวน 216,000 บาท

[4] ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ วท.04-2561 ผศ.ดร.หฤทัย จำนวน 256,100 บาท

[5] ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 006-2561อ.สรัชนุช จำนวน 942,200 บาท

[6] ประกาศราคากลางสัญญาสัญญาเลขที่ 005-2561 ผศ.วิเชษฐ จำนวน 942,200 บาท

[7] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 001-2561 ผศ.ดร.นันทินา จำนวน 942,200 บาท

[8] ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 003-2561 ผศ.วิไลลักษณ์ จำนวน 942,200 บาท

[9] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 002-2561 ดร.เยาวเรศ จำนวน 942,200 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version