แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Patcharee Thipchompu

หน้า: « 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินงานของหลักสูตร จำนวน 7 รายการ.pdf 510 ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินงานของหลักสูตร จำนวน 7 รายการ Tue Jul 2 12:13:34 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:13:34 pm
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 วัน.pdf 489 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 วัน Tue Jul 2 12:13:55 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:13:55 pm
จ้างเหมาสรุปรูปเล่มรายงาานการดำเนินโครงการฯ.pdf 527 จ้างเหมาสรุปรูปเล่มรายงาานการดำเนินโครงการฯ Tue Jul 2 12:14:18 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:14:18 pm
จ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพ่ิมสมรรถนะทางการวิจัยด้านการจัดการ เครื่องมือวิจัยขั้นสูง.pdf 503 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถามวิเคราะห์ศักยภาพผู้สูงอายุ เงินทุน และทรัพยกรภายในชุม Tue Jul 2 12:14:40 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:14:40 pm
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ทำแผ่นพับ และจ้างเหมาทำภาพนิ่งและวีดีโอ.pdf 547 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ทำแผ่นพับ และจ้างเหมาทำภาพนิ่งและวีดีโอ Tue Jul 2 12:16:01 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:16:01 pm
ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ.pdf 561 ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Tue Jul 2 12:16:30 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:16:30 pm
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ.pdf 568 ซื้อกระดาษ A 4 เพื่อการบริหารจัดการหลักสุตรฯ Tue Jul 2 12:16:56 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:16:56 pm
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ.pdf 591 ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ Tue Jul 2 12:17:25 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:17:25 pm
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ทำแผ่นพับ และจ้างเหมาทำภาพนิ่งและวีดีโอ 3 รายการ.pdf 595 จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ทำแผ่นพับ และจ้างเหมาทำภาพนิ่งและวีดีโอ 3 รายการ Tue Jul 2 12:17:52 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:17:52 pm
1-จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่.pdf 575 1-จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่ Tue Jul 2 12:20:07 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:20:07 pm
2-กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท .pdf 592 2-กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท Tue Jul 2 12:20:31 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:20:31 pm
9- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 6.pdf 637 9- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 6 Tue Jul 2 12:21:48 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:21:48 pm
1-จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่.pdf 520 จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่ม Mon Sep 9 14:33:13 2019 กันยายน 09, 2019, 02:33:13 pm
2-กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท .pdf 530 กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท Mon Sep 9 14:33:39 2019 กันยายน 09, 2019, 02:33:39 pm
3-จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน.pdf 485 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน Mon Sep 9 14:34:05 2019 กันยายน 09, 2019, 02:34:05 pm
หน้า: « 1 2 3 »