แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
121
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) จำนวน 14 รายการ 17,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

122
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันฯ จำนวน 2 รายการ 34,000บาท (เพื่อเดินทาง 8-9 ส.ค. 63)

123
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 40,000 บาท

124
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์ภาพรวมของการดำเนินโครงการ จำนวน 1 งาน 200,000 บาท

125
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) จำนวน 18 รายการ 30,945 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

126
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 11,560 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

127
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 15,000 บาท สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

128
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 15 รายการ 29,329 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

129
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 10,100 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เดินทางในวันที่ 25 ก.ค. 63 จำนวนเงิน 7,200 บาท
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

131
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก จำนวน 1 งาน
30,000 บาท

132
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ 41,910 บาท
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

133
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 1 รายการ 15,960 บาท
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

134
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันฯ จำนวน 2 รายการ 34,000 บาท
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาทำสื่อภาีรวมของแผนแม่บท "Lampang Ceramic City ''  2564 - 2570 เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะสุขในวงกว้าง ภายใต้แผนงบประมาณการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก กิจกรรมการจัดทำแผนแม่บท "Lampang Ceramic City ''  2564 - 2570 จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 200,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »