แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
346
ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการ โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 จำนวน 1 ผืน

เป็นเงินจำนวน 5,250 บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสีย โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 จำนวน 2 ชุด

เป็นเงินจำนวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบอร์ดนิทรรศการผลงาน โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร จำนวน 1 งาน

เป็นเงินจำนวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วนป

349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อการบริหารองค์กร จำนวน 3 รายการ

350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 จำนวน 55 เล่ม

351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมโคจร จำนวน 7 ตัว

352
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ

353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย (Active Learning)
จำนวนเงิน 109,440 บาท
(หนึงแสนเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

355
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและความเป็นนักบริหารที่เข้าใจบริบทของสังคมท้องถิ่น  จำนวน 6 รายการ

356
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 จำนวน 100 เล่ม

357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง

358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 5 ผืน

359
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 14,800 บาท

360
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »