แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
301
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ จำนวน 180 ชุด จำนวนเงิน 7,200 บาท

302
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นที่เดินดินในระบบ GIS จำนวน 1 งาน เป็นเงินจำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแฟ่นที่เดินดินในระบบ GIS จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 49,000 บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นที่เดินดินในระบบ GIS จำนวน 1 งาน เป็นเงินจำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 150 ใบ เป็นเงิน 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 20,990 บาท (สองหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

309
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการ เป็นเงินจำนวน 36,020 บาท (สามหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน)

310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์)

312
ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปต้นแบบ (เครื่องจิกเกอร์)

313
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาเผาเซรามิกขนาดเล็ก จำนวน 1 เตา เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

314
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเตาเผาเซรามิก ขนาดเล็ก จำนวน 1 เตา เป็นเงิน 130,000 บาท

315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »