แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่าายเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนแก่ครุผู้สอนภาษาจีน จำนวน 60 เล่ม เป็นเงิน 5,100 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าปงถ่ายเอกสารประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 50 เล่ม เป็นเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

288
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง โครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 10 ขนาด 7*5 เมตร จำนวน 1 ผืน เป็นเงินจำนวน 5,250 บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบแจ้งเตือน (Model) จำนวน 1 งาน เป็นเงินจำนวน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

291
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงินจำนวน 23,050 บาท (สองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน)

292
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 54,175 บาท (ห้าหมื่นสี่พันหรึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินโครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คัน

เป็นเงิน 21,600 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จำนวน 4,000 เล่ม เป็นเงิน 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการเรียนรู้การจัดทำผลิตภัณฑ์เซรามิคเครื่องปั้นดินเผา โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 26,800 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการเรียนรู้การจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมฮ้อม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 งาน เป็นเงินจำนวน 26,800 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดการเรียนรู้การทำขนมไทย ถั่วเคลือบและขนมปั้นขลิบ โครงการอบรมทักษะนักศึกษาให้เป็นผุ้ประกอบการ จำนวน 1 งาน เป็นเงินจำนวน 26,800 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

299
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วัน เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 34,283 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »