แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 9 รายการ

393
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ

394
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้

395
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสารวิชาการ จำนวน 300 เล่ม รวมเป็นเงิน 19,500 บาท

396
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 9,000 บาท

397
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 150 เล่ม รวมเป็นเงิน 11,250 บาท

398
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำดล่เกียรติยศ จำนวน 8 อัน รวมเป็นเงิน 9,600 บาท

399
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 29,440 บาท

400
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 37,960 บาท

401
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 20,731 บาท

402
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน

403
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน

404
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้

405
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นเก้บแฟ้ม 4 ชั้น มีล้อเลื่อน จำนวน 4 ตู้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »