แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน

เป็นเงิน 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

362
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานและงานครัว จำนวน 23 รายการ

เป็นเงิน 20,210 บาท (สองหมื่นสองร้อยสิบบาทถ้วน)

363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

เป็นเงิน 58,860 บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

364
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวน 25,000 บาท

เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 500 แผ่น จำนวน 5,000 บาท

เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

366
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 4 และอาคาร 2 ชั้น ภ จำนวน 1 งาน

เป็นเงิน 23,500 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

367
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 3,000 แผ่น

เป็นเงิน 8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

368
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 308 แผ่น

เป็นเงิน 6,160 บาท (หกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะฯ จำนวน 1 งาน

เป็นเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ

เป็นเงิน 13,355 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

371
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนสาย จำนวน 30 ตัว

เป็นเงิน 14,100 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

372
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

เป็นเงิน 63,814.80 บาท (หกหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

373
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

เป็นเงิน 38,284.60 บาท (สามหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)

374
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ

เป็นเงิน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

375
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

เป็นเงิน 30,540 บาท (สามหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »