แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
316
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่าายเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนแก่ครุผู้สอนภาษาจีน จำนวน 60 เล่ม เป็นเงิน 5,100 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าปงถ่ายเอกสารประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 50 เล่ม เป็นเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง โครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 10 ขนาด 7*5 เมตร จำนวน 1 ผืน เป็นเงินจำนวน 5,250 บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบแจ้งเตือน (Model) จำนวน 1 งาน เป็นเงินจำนวน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงินจำนวน 23,050 บาท (สองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน)

323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 10 รายการ เป็นเงินจำนวน 54,175 บาท (ห้าหมื่นสี่พันหรึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินโครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คัน

เป็นเงิน 21,600 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จำนวน 4,000 เล่ม เป็นเงิน 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการเรียนรู้การจัดทำผลิตภัณฑ์เซรามิคเครื่องปั้นดินเผา โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 26,800 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการเรียนรู้การจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมฮ้อม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 งาน เป็นเงินจำนวน 26,800 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดการเรียนรู้การทำขนมไทย ถั่วเคลือบและขนมปั้นขลิบ โครงการอบรมทักษะนักศึกษาให้เป็นผุ้ประกอบการ จำนวน 1 งาน เป็นเงินจำนวน 26,800 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วัน เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »