แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
301
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

302
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น จำนวน 4 คัน เป็นเงิน 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 11,070 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสูจิบัตร ประกอบรายวิชา โครงการพิเศษศิลปะและการออกแบบ จำนวน 90 เล่ม เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษโรเนียว จำนวน 200 รีม เป็นเงิน 13,400 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน จำนวน 29,200 บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินโครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 8 คัน เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

309
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำคู่มือการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม กิจกรรมที่ 6 ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาผ้าทอ โครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 240 เล่ม เป็นเงิน จำนวน 43,200 บาท (สี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,600 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายางธรรมดา ขนาด 7*3 เซนติเมตร จำนวน 24 อัน เป็นเงิน 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

312
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการอบรมและให้ความรู้เรื่องระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้สูงอายุ และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 พื้นที่ ได้แก่ อ.เมืองลำปาง อ.ห้างฉัตร อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ และอ.เกาะคา จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 82,500 บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

313
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการอบรมและให้ความรู้ระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุ และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 พื้นที่ ได้แก่ อ.สบปราบ อ.เถิน อ.แม่พริก อ.เสริมงาม  จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 5,355 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

315
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 2 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »