แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
106
จ้างเหมาจัดทำและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศรายตำบล จำนวน 48 ตำบลๆ ละ 1,000 ชุด รวมทั้งสิ้น 48,000 ชุด จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 200,000 บาท

107
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 1 คัน จำนวน 4 วัน จำนวนเงอน 10,000 บาท

108
จ้างเหมาทำคลิปวีดีโอกระบวนการดำเนินงานและการถอดบทเรียน จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 42,000 บาท

109
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

110
จ้างเหมาทำชุดสาธิตฝึกปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ จำนวนเงิน 96,000 บาท

111
จ้างเหมาทำชุดสาธิตฝึกปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบกิจกรรมอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 3 กิจกรรม จำนวนเงิน 90,000 บาท

112
จ้างเหมาทำชุดสาธิตฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนฯ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จำนวนเงิน 90,000 บาท

113
จ้างเหมารถตู้พร้อนน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 4 วัน จำนวนเงอน 12,000 บาท

114
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสังคมศึกษาทดลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๐ เล่ม จำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๑๓๐.๐๐ บาท

115
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

116
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

117
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

118
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

119
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

120
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 1,000 บาท จำนวนเงิน 30,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »