แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kanlaya

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
46
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยให้กับหมู่บ้านศาลาบัวบก ต.ท่าผา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  โดยได้รับอิทธิพลจากต้นทุนทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง  จังหวัดลำปาง

47
การออกแบบหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยว "วัดพระธาตุลำปางหลวง"

48
การออกแบบแผนที่ทางวัฒนธรรม : วัดพระธาตุลำปางหลวง  จังหวัดลำปาง

49
แผนงาน : การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง  จังหวัดลำปาง

50
การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

51
การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง

52
ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษา บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง

53
สื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน

54
ภูมิปัญญาจากน้ำผึ้งโพรงดิน สู่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม ของบ้านปงถ้ำ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

55
การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

56
การส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

57
แผนงานวิจัย  เรื่อง  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง

58
แผนงานวิจัยเรื่อง  การเพิ่มสมรรถนะการจัดการการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้ำ  ตำบลวังทอง  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง

59
 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบผสมผสานการผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารทำความเย็นเอทิลีนไกลคอล

60
เครื่องวัดระดับและน้ำหนักในไซโลด้วยเซอร์โวมอเตอร์

หน้า: « 1 2 3 4 5 »