แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - kanlaya

หน้า: 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
2.การพัฒนานวัตกรรมผลผลิตจากสับปะรด เพื่อพัฒนาชาสมุนไพรบำรุงปัสสาวะและเวชสำอางบำรุงผิวหนัง.pdf 686 สัญญาเลขที่ วท.02-2562 รศ.ดร.วิลาศ จำนวน 1,035,600 บาท Wed May 22 15:58:07 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:58:07 pm
การส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง.pdf 521 สัญญาเลขที่ วจ.-งปม.A02-2561 อ.สนธิญา สุวรรณราช จำนวน 168,100 บาท Thu May 16 15:49:48 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:49:48 pm
การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง.pdf 442 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่วจ.-งปม.A03-2561 อ.เกศนีย์ จำนวน 168,100 บาท Thu May 16 15:52:37 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:52:37 pm
การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบำบัดโลหะหนักจากอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf 503 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.05-2561 ดร.โศภิษฐพร จำนวน 282,600 บาท Fri May 17 09:12:05 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:12:05 am
3.ผลของไคตินและกากสับปะรดเหลือทิ้งต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตของข้าวโพด.pdf 679 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.03-2562 ดร.ไพบูลย์ จำนวน 276,100 บาท Wed May 22 15:58:49 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:58:49 pm
1.แผนงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง.pdf 500 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.02-2562 ของรศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล จำนวน 207,100 บาท Thu May 16 15:06:30 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:06:30 pm
ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียง.pdf 499 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.02-2561 อ.พิภพ จำนวน 169,500 บาท Fri May 17 09:18:35 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:18:35 am
การจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น.pdf 679 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.003 -2561 ผศ.ดร.พิมผกา จำนวน 329,700 บาท Fri May 17 09:19:44 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:19:44 am
10. การพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมเซรามิกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันจังหวัดลำปาง.pdf 982 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.B01-2562 ผศ.ดร.อนุรักษ์ จำนวน 276,200 บาท Wed May 22 16:05:35 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:05:35 pm
8.รูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคนลำปางเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมผ่านวิถีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์.pdf 828 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A04-2562 ผศ.ดร.นภาวรรณ จำนวน 303,800 บาท Wed May 22 16:02:09 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:02:09 pm
7.การพัฒนาอาหารท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม.pdf 749 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A03-2562 อ.เกศณีย์ จำนวน 276,200 บาท Wed May 22 16:04:45 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:04:45 pm
6.การพัฒนาสมรรถนะโฮมสเตย์ของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดลำปาง.pdf 699 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A02-2562 ดร.อัจฉรา จำนวน 241,700 บาท Wed May 22 16:01:19 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:01:19 pm
5.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของวิถีชุมชนคนจังหวัดลำปาง.pdf 857 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A01-2562 รศ.ดร.บุญฑวรรณ จำนวน 676,500 บาท Wed May 22 16:00:17 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:00:17 pm
การพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินและการบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.pdf 446 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.C03-2561 ดร.จีราภรณ์ จำนวน 188,400 บาท Fri May 17 09:03:38 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:03:38 am
นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีสำหรับการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัดเย็บ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.pdf 470 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.C0-2561 ผศ.กาญจนา ธีรฯ จำนวน 310,900 บาท Fri May 17 09:04:51 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:04:51 am
หน้า: 1 2 3 4 5 »