แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - kanlaya

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสู่ความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.pdf 407 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม. C01-2562 รศ.ดร.ไพฑูรย์ จำนวน 127,800 บาท Fri May 17 08:52:08 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 08:52:08 am
การพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินและการบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.pdf 373 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.C03-2561 ดร.จีราภรณ์ จำนวน 188,400 บาท Fri May 17 09:03:38 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:03:38 am
การพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตสีเขียว.pdf 515 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 005-2561 งบแผ่นดิน ผศ.ธิติมา จำนวน 184,400 บาท Fri May 17 09:11:03 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:11:03 am
การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง.pdf 333 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 004-61 วช. ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง จำนวน 216,700 บาท Thu May 16 16:29:48 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:29:48 pm
การตรวจวัดและการประเมินประสิทธิภาพเตาเผาเซรามิกในจังหวัดลำปางเพื่อลดต้นทุนการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf 373 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006-2561 งบแผ่นดิน อ.ศิวัช จำนวน 376,800 บาท Fri May 17 09:13:21 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:13:21 am
การจัดการห่วงโซ่อุปาทานวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นปลอดภัยที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรปลอดภัย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง.pdf 417 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 001-2561 ผศ.ดร.นันทินา จำนวน 942,200 บาท Fri May 17 15:44:24 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:44:24 pm
การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง.pdf 368 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่วจ.-งปม.A03-2561 อ.เกศนีย์ จำนวน 168,100 บาท Thu May 16 15:52:37 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:52:37 pm
การจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น.pdf 486 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.003 -2561 ผศ.ดร.พิมผกา จำนวน 329,700 บาท Fri May 17 09:19:44 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:19:44 am
กระบวนการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ของอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง.pdf 386 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 006-2561อ.สรัชนุช จำนวน 942,200 บาท Fri May 17 15:57:20 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:57:20 pm
9.การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง.pdf 484 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 001-2562 ผศ.นราธิป จำนวน 310,700 บาท Wed May 22 16:04:08 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:04:08 pm
8.รูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคนลำปางเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมผ่านวิถีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์.pdf 451 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A04-2562 ผศ.ดร.นภาวรรณ จำนวน 303,800 บาท Wed May 22 16:02:09 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:02:09 pm
7.การพัฒนาอาหารท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม.pdf 495 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A03-2562 อ.เกศณีย์ จำนวน 276,200 บาท Wed May 22 16:04:45 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:04:45 pm
6.การพัฒนาสมรรถนะโฮมสเตย์ของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดลำปาง.pdf 414 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A02-2562 ดร.อัจฉรา จำนวน 241,700 บาท Wed May 22 16:01:19 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:01:19 pm
5.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของวิถีชุมชนคนจังหวัดลำปาง.pdf 592 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A01-2562 รศ.ดร.บุญฑวรรณ จำนวน 676,500 บาท Wed May 22 16:00:17 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:00:17 pm
4.การผลิตถ่านกัมมันต์ของเหลือทิ้งจากสับปะรดเพื่อนำมาประยุกต์.pdf 805 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ วท.04-2562 ผศ.พูนฉวี จำนวน 483,200 บาท Wed May 22 15:59:30 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:59:30 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 »