แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - kanlaya

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบผสมผสานการผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สาร.pdf 508 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 01-2561 ของอ.วีระ พันอินทร์ จำนวน 286,250 บาท Mon Jan 29 15:17:11 2018 มกราคม 29, 2018, 03:17:11 pm
การออกแบบและสร้างสรรค์รูปลอกสติ๊กเกอร์ในผลงานเครื่องปั้นดินเผา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านแนวความคิด วัฒนธรรมลำปาง นครแห่งความสุข ชุมชนบ้านเกาะคา จังหวัดลำปาง.pdf 464 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ (3) 007-2561 วช. อ.เจษฎา จำนวน 315,000 บาท Fri May 17 16:06:55 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 04:06:55 pm
การออกแบบแผนที่ทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง.pdf 318 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006.1-2561 โครงการย่อย วช. อ.วราภรณ์ จำนวน 235,500บาท Fri May 17 08:32:06 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 08:32:06 am
การออกแบบหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดพระธาตุลำปางหลวง.pdf 459 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006.2-2561 โครงการย่อย วช. อ.นันทิยา จำนวน 282,600 บาท Fri May 17 08:33:22 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 08:33:22 am
การส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานในเขตเทศบาล.pdf 473 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.004-2561 ผศ.ดร.อัมเรศ ย่อย จำนวน 329,700 บาท Fri May 17 15:20:12 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:20:12 pm
การส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง.pdf 447 สัญญาเลขที่ วจ.-งปม.A02-2561 อ.สนธิญา สุวรรณราช จำนวน 168,100 บาท Thu May 16 15:49:48 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:49:48 pm
การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบำบัดโลหะหนักจากอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf 414 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.05-2561 ดร.โศภิษฐพร จำนวน 282,600 บาท Fri May 17 09:12:05 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:12:05 am
การศึกษากำลังรับแรงอัดระยะต้นของวัสดุอัลคาไลน์จากเถ้าลอย-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และพอลิเมอร์โมดิฟายด์เพื่อเป็นวัสดุทางเลือกในงานซ่อมแซม.pdf 397 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 008-2561 งบแผ่นดิน ผศ.ดร.สกลวรรณ จำนวน 216,000 บาท Fri May 17 16:05:36 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 04:05:36 pm
การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น.pdf 345 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 001-2561 ผศ.ดร.จรีรัตน์ (แผน) จำนวน 618,500 บาท Fri May 17 15:41:36 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:41:36 pm
การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง.pdf 610 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 00-2561 วช. อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์ จำนวน 216,700 บาท Thu May 16 16:35:25 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:35:25 pm
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น.pdf 420 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.B02-2561 อ.พิชญา จำนวน 495,000 บาท Fri May 17 08:45:49 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 08:45:49 am
การพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม.pdf 472 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 005-2561 งบแผ่นดิน ผศ.ธิติมา จำนวน 282,600 บาท Fri May 17 09:17:10 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:17:10 am
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน.pdf 558 ประกาศราคากลางสัญญาสัญญาเลขที่ 005-2561 ผศ.วิเชษฐ จำนวน 942,200 บาท Fri May 17 15:53:43 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:53:43 pm
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเวียงสวรรค์ตามอัตลักษณ์ของอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.pdf 495 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม. C02-2561 อ.ขจรศักดิ์ จำนวน 267,800 บาท Fri May 17 09:02:00 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:02:00 am
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยให้กับหมู่บ้านศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยได้รับอิทธิพลจากต้นทุนทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง.pdf 319 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 009-2561 งบแผ่นดิน อ.กนกกัญญา จำนวน 285,600 บาท Fri May 17 08:43:20 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 08:43:20 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 »