แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - kanlaya

หน้า: 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
แผนงานการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม.pdf 341 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006-2561 แผนงาน วช. อ.วราภรณ์ จำนวน 329,700 บาท Thu May 16 16:42:07 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:42:07 pm
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง.pdf 529 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.003-2561 ดร.ปริญญภาษ จำนวน 301,500 บาท Fri May 17 15:18:34 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:18:34 pm
สื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทย.pdf 366 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 002-2561 วช. อ.สิริรัตน์ วาวแวว จำนวน 169,300 บาท Thu May 16 16:20:05 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:20:05 pm
รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น.pdf 384 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.B03-2561 ดร.กรรณิการ์ จำนวน 254,000 บาท Fri May 17 08:44:52 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 08:44:52 am
รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง.pdf 375 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.002-2561 ผศ.ดร.อัมเรศ แผน จำนวน 263,800 บาท Fri May 17 15:14:14 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:14:14 pm
ราคากลางดร.เยาวเรศ.pdf 455 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 002-2561 ดร.เยาวเรศ จำนวน 942,200 บาท Fri May 17 15:42:24 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:42:24 pm
ภูมิปัญญาจากน้ำผึ้งโพรงดิน สู่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม ของบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง.pdf 348 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.A04-2561 อ.ปัณณทัต กัลยา จำนวน 224,100 บาท Thu May 16 15:58:30 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:58:30 pm
ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียง.pdf 422 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.02-2561 อ.พิภพ จำนวน 169,500 บาท Fri May 17 09:18:35 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:18:35 am
ประสิทธิภาพของสารประกอบส่งเสริมฯ.pdf 592 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ วท.04-2561 ผศ.ดร.หฤทัย จำนวน 256,100 บาท Fri May 17 15:58:40 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:58:40 pm
ปปช.05 ผศ.ดร.จรีรัตน์.pdf 368 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.001-2561 ผศ.ดร.จรีรัตน์ จำนวน 285,600 บาท Fri May 17 15:03:11 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:03:11 pm
นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีสำหรับการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัดเย็บ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.pdf 403 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.C0-2561 ผศ.กาญจนา ธีรฯ จำนวน 310,900 บาท Fri May 17 09:04:51 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:04:51 am
นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.pdf 650 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 003-2561 ผศ.วิไลลักษณ์ จำนวน 942,200 บาท Fri May 17 15:43:15 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:43:15 pm
ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษา บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.pdf 435 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 003-61 วช. อ.ขัตติยา ขัตติยวรา จำนวน 197,800 บาท Thu May 16 16:23:31 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:23:31 pm
การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา “ปงยางคกโมเดล”.pdf 581 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 004-2561 งบแผ่นดิน ดร.รวิภา จำนวน 282,600 บาท Fri May 17 09:06:02 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:06:02 am
การเพิ่มสมรรถนะการจัดการการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง.pdf 430 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.A01-2561 จำนวน 143,400 บาท Mon Jan 29 15:22:04 2018 มกราคม 29, 2018, 03:22:04 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 »