แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - kanlaya

หน้า: 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
4.การผลิตถ่านกัมมันต์ของเหลือทิ้งจากสับปะรดเพื่อนำมาประยุกต์.pdf 1020 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ วท.04-2562 ผศ.พูนฉวี จำนวน 483,200 บาท Wed May 22 15:59:30 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:59:30 pm
21.โครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับสารถีรถม้า.pdf 992 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.005-2562 อ.นริศรา จำนวน 479,500 บาท Wed May 22 16:20:55 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:20:55 pm
15.แนวทางการพัฒนาและลักษณะเฉพาะของเคลือบผลึกอุณหภูมิปานกลาง สำหรับโรงงาน เซรามิก จังหวัดลำปาง.pdf 874 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006-2562 ผศ.ธมลวัฒน์ จำนวน 276,200 บาท Wed May 22 16:10:12 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:10:12 pm
18.การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านรถม้าลำปาง.pdf 823 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.002-2562 อ.นันทิยา จำนวน 100,300 บาท Wed May 22 16:13:03 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:13:03 pm
19.การยกระดับรถม้าจำลองจังหวัดลำปาง เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ.pdf 788 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.003-2562 อ.นันทิยา จำนวน 383,600 บาท Wed May 22 16:14:15 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:14:15 pm
การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง.pdf 777 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 00-2561 วช. อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์ จำนวน 216,700 บาท Thu May 16 16:35:25 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:35:25 pm
10. การพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมเซรามิกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันจังหวัดลำปาง.pdf 768 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.B01-2562 ผศ.ดร.อนุรักษ์ จำนวน 276,200 บาท Wed May 22 16:05:35 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:05:35 pm
16. หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อม (SME) ในจังหวัดลำปาง.pdf 767 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 007-2562 ผศ.ปฐมพงษ์ จำนวน 448,800 บาท Wed May 22 16:11:02 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:11:02 pm
17.การพัฒนาและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบแจกันและงานจิตรกรรมตกแต่งเซรามิค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มประเภทงานตกแต่ง ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง.pdf 743 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.001-2562 อ.เจษฎา จำนวน 345,300 บาท Wed May 22 16:11:55 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:11:55 pm
12.โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ.pdf 732 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 003-2562 อ.กนกกัญญา จำนวน 593,800 บาท Wed May 22 16:09:14 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:09:14 pm
ประสิทธิภาพของสารประกอบส่งเสริมฯ.pdf 726 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ วท.04-2561 ผศ.ดร.หฤทัย จำนวน 256,100 บาท Fri May 17 15:58:40 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:58:40 pm
นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.pdf 715 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 003-2561 ผศ.วิไลลักษณ์ จำนวน 942,200 บาท Fri May 17 15:43:15 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:43:15 pm
20.การออกแบบสมุดภาพและแอพลิเคชั่นระบายสีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่.pdf 707 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.004-2562 อ.วราภรณ์ จำนวน 287,700 บาท Wed May 22 16:19:32 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:19:32 pm
5.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของวิถีชุมชนคนจังหวัดลำปาง.pdf 658 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A01-2562 รศ.ดร.บุญฑวรรณ จำนวน 676,500 บาท Wed May 22 16:00:17 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:00:17 pm
การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา “ปงยางคกโมเดล”.pdf 646 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 004-2561 งบแผ่นดิน ดร.รวิภา จำนวน 282,600 บาท Fri May 17 09:06:02 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 09:06:02 am
หน้า: 1 2 3 4 5 »