ประกาศราคากลางงานวิจัย

หัวข้อ

<< < (7/7)

[1] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่วจ.-งปม.A03-2561 อ.เกศนีย์ จำนวน 168,100 บาท

[2] สัญญาเลขที่ วจ.-งปม.A02-2561 อ.สนธิญา สุวรรณราช จำนวน 168,100 บาท

[3] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.02-2562 ของรศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล จำนวน 207,100 บาท

[4] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.A01-2561 จำนวน 143,400 บาท

[5] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 01-2561 ของอ.วีระ พันอินทร์ จำนวน 286,250 บาท

[6] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 002-2561 ของผศ.ดอนสัน ปงผาบ จำนวน 205,450 บาท

[7] ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 001-2561 งบแผ่นดิน อ.วราคม วงศ์ชัย จำนวน 256,800 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version