แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - kanlaya

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
4.การผลิตถ่านกัมมันต์ของเหลือทิ้งจากสับปะรดเพื่อนำมาประยุกต์.pdf 748 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ วท.04-2562 ผศ.พูนฉวี จำนวน 483,200 บาท Wed May 22 15:59:30 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:59:30 pm
3.ผลของไคตินและกากสับปะรดเหลือทิ้งต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตของข้าวโพด.pdf 393 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.03-2562 ดร.ไพบูลย์ จำนวน 276,100 บาท Wed May 22 15:58:49 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:58:49 pm
2.การพัฒนานวัตกรรมผลผลิตจากสับปะรด เพื่อพัฒนาชาสมุนไพรบำรุงปัสสาวะและเวชสำอางบำรุงผิวหนัง.pdf 426 สัญญาเลขที่ วท.02-2562 รศ.ดร.วิลาศ จำนวน 1,035,600 บาท Wed May 22 15:58:07 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:58:07 pm
1.แผนงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง.pdf 441 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ วท.012562 รศ.ดร.วิลาศ แผนงาน จำนวน 207,100 บาท Wed May 22 15:57:18 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:57:18 pm
การออกแบบและสร้างสรรค์รูปลอกสติ๊กเกอร์ในผลงานเครื่องปั้นดินเผา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านแนวความคิด วัฒนธรรมลำปาง นครแห่งความสุข ชุมชนบ้านเกาะคา จังหวัดลำปาง.pdf 427 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ (3) 007-2561 วช. อ.เจษฎา จำนวน 315,000 บาท Fri May 17 16:06:55 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 04:06:55 pm
การศึกษากำลังรับแรงอัดระยะต้นของวัสดุอัลคาไลน์จากเถ้าลอย-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และพอลิเมอร์โมดิฟายด์เพื่อเป็นวัสดุทางเลือกในงานซ่อมแซม.pdf 377 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 008-2561 งบแผ่นดิน ผศ.ดร.สกลวรรณ จำนวน 216,000 บาท Fri May 17 16:05:36 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 04:05:36 pm
ประสิทธิภาพของสารประกอบส่งเสริมฯ.pdf 517 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ วท.04-2561 ผศ.ดร.หฤทัย จำนวน 256,100 บาท Fri May 17 15:58:40 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:58:40 pm
กระบวนการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ของอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง.pdf 369 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 006-2561อ.สรัชนุช จำนวน 942,200 บาท Fri May 17 15:57:20 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:57:20 pm
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน.pdf 539 ประกาศราคากลางสัญญาสัญญาเลขที่ 005-2561 ผศ.วิเชษฐ จำนวน 942,200 บาท Fri May 17 15:53:43 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:53:43 pm
การจัดการห่วงโซ่อุปาทานวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นปลอดภัยที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรปลอดภัย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง.pdf 396 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 001-2561 ผศ.ดร.นันทินา จำนวน 942,200 บาท Fri May 17 15:44:24 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:44:24 pm
นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.pdf 588 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 003-2561 ผศ.วิไลลักษณ์ จำนวน 942,200 บาท Fri May 17 15:43:15 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:43:15 pm
ราคากลางดร.เยาวเรศ.pdf 427 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 002-2561 ดร.เยาวเรศ จำนวน 942,200 บาท Fri May 17 15:42:24 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:42:24 pm
การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น.pdf 326 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 001-2561 ผศ.ดร.จรีรัตน์ (แผน) จำนวน 618,500 บาท Fri May 17 15:41:36 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:41:36 pm
การส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานในเขตเทศบาล.pdf 451 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.004-2561 ผศ.ดร.อัมเรศ ย่อย จำนวน 329,700 บาท Fri May 17 15:20:12 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:20:12 pm
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง.pdf 498 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ คร.003-2561 ดร.ปริญญภาษ จำนวน 301,500 บาท Fri May 17 15:18:34 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 03:18:34 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 »