แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - kanlaya

หน้า: 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
.pdf 483 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 001-2561 งบแผ่นดิน อ.วราคม วงศ์ชัย จำนวน 256,800 บาท Mon Jan 29 15:13:49 2018 มกราคม 29, 2018, 03:13:49 pm
.pdf 477 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 001-2561 งบแผ่นดิน อ.วราคม วงศ์ชัย จำนวน 256,800 บาท Mon Jan 29 15:13:49 2018 มกราคม 29, 2018, 03:13:49 pm
2.เครื่องวัดระดับและน้ำหนักในไซโลด้วยเซอร์โวมอเตอร์.pdf 370 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 002-2561 ของผศ.ดอนสัน ปงผาบ จำนวน 205,450 บาท Mon Jan 29 15:14:27 2018 มกราคม 29, 2018, 03:14:27 pm
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบผสมผสานการผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สาร.pdf 490 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 01-2561 ของอ.วีระ พันอินทร์ จำนวน 286,250 บาท Mon Jan 29 15:17:11 2018 มกราคม 29, 2018, 03:17:11 pm
การเพิ่มสมรรถนะการจัดการการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง.pdf 399 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.A01-2561 จำนวน 143,400 บาท Mon Jan 29 15:22:04 2018 มกราคม 29, 2018, 03:22:04 pm
1.แผนงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง.pdf 399 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.02-2562 ของรศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล จำนวน 207,100 บาท Thu May 16 15:06:30 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:06:30 pm
การส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง.pdf 426 สัญญาเลขที่ วจ.-งปม.A02-2561 อ.สนธิญา สุวรรณราช จำนวน 168,100 บาท Thu May 16 15:49:48 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:49:48 pm
การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง.pdf 352 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่วจ.-งปม.A03-2561 อ.เกศนีย์ จำนวน 168,100 บาท Thu May 16 15:52:37 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:52:37 pm
ภูมิปัญญาจากน้ำผึ้งโพรงดิน สู่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม ของบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง.pdf 309 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม.A04-2561 อ.ปัณณทัต กัลยา จำนวน 224,100 บาท Thu May 16 15:58:30 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:58:30 pm
สื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทย.pdf 335 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 002-2561 วช. อ.สิริรัตน์ วาวแวว จำนวน 169,300 บาท Thu May 16 16:20:05 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:20:05 pm
ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรณีศึกษา บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.pdf 405 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 003-61 วช. อ.ขัตติยา ขัตติยวรา จำนวน 197,800 บาท Thu May 16 16:23:31 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:23:31 pm
การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง.pdf 316 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 004-61 วช. ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง จำนวน 216,700 บาท Thu May 16 16:29:48 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:29:48 pm
การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง.pdf 561 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 00-2561 วช. อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์ จำนวน 216,700 บาท Thu May 16 16:35:25 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:35:25 pm
แผนงานการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม.pdf 313 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006-2561 แผนงาน วช. อ.วราภรณ์ จำนวน 329,700 บาท Thu May 16 16:42:07 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 04:42:07 pm
การออกแบบแผนที่ทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง.pdf 300 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006.1-2561 โครงการย่อย วช. อ.วราภรณ์ จำนวน 235,500บาท Fri May 17 08:32:06 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 08:32:06 am
หน้า: 1 2 3 4 5 »