ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะ

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะของ งานเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

[2] ประกาศจ้ายถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมสภา2-64

[3] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหาคณบดีคณะต่างๆและผอ.

[4] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทั่วไป 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

[6] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มสภาและประชุมยกร่าง

[7] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำนักงานสภา

[8] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสภามหาวิทยาลัย

[9] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 37010

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version