Category: ข่าว63

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 “ราชภัฏลำปางเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 -15 ก.พ.63

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 "ราชภัฏลำปางเกมส์" ระหว่างวันที่ 11 -15 ก.พ.63

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา สมัครเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็น จิตอาสาพระราชทานและขอรับพระราชทานหมวกและผ้าผูกคอพระราชทาน

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา สมัครเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็น จิตอาสาพระราชทานและขอรับพระราชทานหมวกและผ้าผูกคอพระราชทาน

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จัดอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มรภ.ลป ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ ข้อควรระวัง! ด้านวินัยการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับผู้บริหาร)

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มรภ.ลป ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ ข้อควรระวัง! ด้านวินัยการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับผู้บริหาร)